danhmuc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ngày cập nhật 12/04/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 38 /KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 03/2/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình số 04-CTr/TU ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chương trình công tác trọng tâm năm 2016 về phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Bộ luật mới được Quốc hội thông qua liên quan đến công tác PCTN và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN;

- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Các cấp, các ngành tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN và chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2016 của đơn vị, địa phương sát với thực tiễn;

- Tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn các hậu quả do hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây ra.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Bộ luật mới được Quốc hội thông qua liên quan đến công tác PCTN. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

- Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động PCTN; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng công tác phát hiện và kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân, phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện, đấu tranh với hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật và có biện pháp hiệu quả bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong trong công việc, đức tính cần, kiệm, liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

a) Công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác PCTN

- Thanh tra các cấp, Thanh tra các sở, ban, ngành tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng.

- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục việc xử lý hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm mà chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Chú trọng công tác xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

b) Công tác điều tra, truy tố, xét xử

- Các cơ quan Thanh tra, Viện Kiểm sát và Công an các cấp phối hợp thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thanh tra, cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố và trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm tham nhũng.

- Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng, đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng tồn đọng từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.

- Định kỳ, các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,Tòa án nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp.

c) Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vụ án tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý; nhất là đối với các trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong tham gia phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng. Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

3. Một số nhiệm vụ khác

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan và thực hiện các giải pháp phòng ngừa theo các nội dung quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ sở, xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 03/02/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời, định kỳ tham mưu UBND tỉnh dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV Thanh tra Chính phủ;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh; VKSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- CVP, PCVP ;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
lienket
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 308.286
Truy cập hiện tại 33