danhmuc

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2010
Ngày cập nhật 21/05/2015

Căn cứ đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định các vấn đề nghiên cứu triển khai cấp Bộ năm 2010 đã được Bộ Y tế phê duyệt, Bộ Y tế thông báo danh mục đề tài và việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2010 như sau:

1. Danh mục 64 đề tài cấp Bộ triển khai năm 2010 (kèm theo) bao gồm tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các nội dung chính, sản phẩm dự kiến để các đơn vị, các cá nhân nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết gửi về Bộ Y tế tham gia dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (các biểu mẫu kèm theo) bao gồm:

2.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ.

2.2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ

2.3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.

2.4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.

2.5. Văn bản đồng ý của các tổ chức cá nhân tham gia đăng ký phối hợp nghiên cứu.

2.6. Các văn bản pháp lý chứng tỏ khả năng huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác (trong trường hợp tổ chức và các cá nhân có kế khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).

3. Tổ chức và cá nhân tham gia dự tuyển cần gửi 01 bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 15 bản sao) đến Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế trong thời hạn trước ngày 23/2/2010 (Hồ sơ qua Bưu điện được tính thời hạn trên dấu bưu điện nơi gửi).

Bộ Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin:

- Tên đề tài.

- Tên, địa chỉ của cơ quan chủ trì

- Họ tên chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

4. Mỗi nhà khoa học được quyền tham gia dự tuyển nhiều đề tài, nhưng chỉ được làm chủ nhiệm không quá 02 đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước. Các cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước chưa nghiệm thu hoặc đang chủ trì đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước quá thời hạn nghiệm thu, sẽ được xem xét khi tuyển chọn.

5. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có thể rút hồ sơ hay thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn.

6. Thông tin chi tiết về danh mục 64 đề tài cấp Bộ triển khai năm 2010 và Hồ sơ đăng ký dự tuyển (các biểu mẫu kèm theo) được đăng tải trên Báo Sức khỏe Đời sống, website Bộ Y tế (địa chỉ: www.moh.gov.vn) và website Vụ Khoa học Đào tạo (địa chỉ: www.dtyte.vn)

Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung của văn bản, chỉ đạo thực hiện và tạo điều kiện cho các nhà khoa học tham gia dự tuyeern làm chủ nhiệm đề tài theo danh mục trên.

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế. ĐT: 04.62732249

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
lienket
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 308.301
Truy cập hiện tại 30